Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Kamis, 02 Juli 2015

ILMU USHUL FIQIH Untuk UIN,STAIN,PTAIS.Rachmat Syafei

  Judul : ILMU USHUL FIQIH Untuk UIN, STAIN, PTAIS
Judul : ILMU USHUL FIQIH Untuk UIN, STAIN, PTAIS
Pengarang : Prof. DR. Rachmat Syafe'I, MA.
Penerbit : Pustaka Setia
ISBN : 979-730-085-4
Cetakan Ke : 4
Tahun Terbit : 2010
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 356
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 14,5 x 21
Berat : 400 Gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp.45.000   DISKONBayar : Rp  36.000


DAFTAR ISI :

BAB 1.
PENDAHULUAN
Pengertian Ushul Fiqh
Objek kajian Ushul Fiqh
Perbedaan  Ushul Fiqh dengan Fiqh
Tujuan dan Fungsi Ushul Fiqh
Sumber pengambilan Ushul Fiqh


SEJARAH PERKEMBANGAN
Pendahuluan
Pembukaan Ushul Fiqh
Tahapan-tahapan perkembangan Ushul Fiqh
Pengaruh ManthiqAristo dalam perkembangan Ushul Fiqh
Peranan Ushul Fiqh dalam pengembanga Fiqh Islam
Aliran-aliran Ushul Fiqh

BAB 2. SUMBER HUKUM
AL-QUR'AN
Pengertian Al-Qur'an
Kehujjahan Al-Qur'an menurut pandangan Ulama Iman Mazhab
Pandangan Imam Abu Hanifah
Pandangan Imam Malik
Pandangan Asy-Syafi'i
Pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal
Petunjuk (Dilalah) Al-Quran
Nash yang gath'i dilalalh-nya
Nash yang zhanni dilalalh-nya
Sikap para Ulama ketika Zhahir ayat Al-Qur'an berhadapan dengan sunah

SUNAH
Pengertian sunah
Kajian sunah dan pandangan Ulama Mazhab terhadap Hadis Ahad
Kehujjahan hadis Ahad
Persyaratan hadis Ahad yang disepakati para Imam Madzab
Petunjuk Dilalah sunah
Kedudukan sunah terhadap Al-Qur'an

IJMA'
Pengertian Ijma'
Syarat-syarat Ijma'
Macam-macam Ijma'
Kehujjahan Ijma' menurut pandangan para Ulama
Maksud ijma' dalam kitab-kitab Fiqh

QIYAS
Pengertian Qiyas
Operasional Qiyas
Rukun Qiyas
Qiyas sebagai sandaran ijma'
Kehujjahan Qiyas dan pendapat para Ulama

BAB 3. METODE IJTIHAD
IJTIHAD
Pengertian Ijtihad dan perkembangannya
Dasar hukum Ijtihad
Macam-macam Ijtihad
Syarat-syarat Ijtihad
Objek Ijtihad
Hukum melakukan Ijtihad
Tingktan Ijtihad
Terbuka dan tertutupnya pintu Ijtihad

ISTIHSAN
Pengertian dan hakikat Istihsan
Kehujjahan Istihsan dan pandangan para Ulama
Pengaruh Istihsan dalam masalah Fiqh

AL-MASHAHAH AL-MURSALAH
Pengertian Al-Maslahah
Objek Al-Maslahah al-Mursalah
Posisi para ulama dalam Al-Maslahah al-Mursalah

ISTISHHAB
Pengertian Istishhab
Kehujjahan Istishhab
Pendapat Ulama tentang Istishhab

URF
Pengertian 'urf
Macam-macam 'urf
Hukum 'urf
Kehujjahan 'urf

DZARI'AH
Pengertian Dzari'ah
Sadd Dzari'ah
Macam-macam Dzari'ah
Kehujjahan Dzari'ah
Fath Adz Dzari'ah

MADZAB SHAHABY
Keadaan para sahabat setelah Rasulullah wafat
Kehujjahan madzab Shahaby dan pandangan para ulama

SYARI'AT SEBELUM KITA (SYAR'U MAN QABLANA)
HUkum syari'at sebelum kita
Pendapat para ulma tentang Syari'at sebelum kita


BAB IV. QAIDAH-QAIDAH USHULIYYAH
QAIDAH USHULIYYAH
Pengertian Qaidah Ushuliyyah
Urgensi Qaidah Ushuliyyah
Beberapa contoh Qaidah Ushuliyyah

LAFAZH DAN DALALAHNYA
Pengertian Mujmal dan Mubayyan
Tinjauan lafazh dari segi kejelasannya
Tingkatan lafazh menurut ketidakjelsannya

TAKWIL (MUAWWAL)
Pengertian Ta'wil (Muawwal)
Objek Ta'wil
Dalil-dalil penunjang Ta'wil
Landasan Ta'wil
Syarat-syarat Ta'wil dan beberapa contohnya
Ta'wil Ba'id

KHASH
Pengertian lafazh Khash
Hukm lafazh Khash
Perbedaan pendapat akibat ke-qath'i-an dan lafazh Khash
Macam-macam lafazh Khash

'AMM
Pengertian lafazh 'Amm
Dilalalh lafazh 'Amm

AMR
Pengertian Amr
Bentuk-bentuk Amr dan Hakikatnya
Keadaan Amr bila disertai Qarinah
Perintah setelah adanya kejadian
Amr tidak menuntut dilaksanakan terus-menerus
Amr tidak menuntut agar dilaksanakan secara langsung

NAHYI
Pengertian NahyiHakikat Shigat Nahyi
Nahyi menngharuskan meninggalkan secara langsung
kaitan Nahyi dengan Fasad dan Buthlan
Pendapat Ulama Ushul tentang tuntutan Nahyi dalam kaitannya dengan Fasad dan Buthlan

MUTLAQ MUQAYYAD
Pengertian Muthlaq dan Muqayyad
Bentuk-bentuk Muthlaq dan Muqayyad
Hukum lafazh Muthlaq dan Muqayyad
Hal-hal yang diperselisihkan dalam Mutlaq dan Muqayyad

MANTUQ DAN MAFHUM
Pengertian Mantuq dan Mafhum
Dilalalh Mafhum
Pendapat para ulama tentang Mafhum Mukhalafah
Macam-macam  Mafhum Mukhalafah

BAB 5. TA'ARUDL AL-ADILLAH
TA'ARUDL AL-ADILLAH DAN CARA MENYELESAIKANNYA
Pengertian Ta'arudl al-adillah
Cara menyelesaikan Ta'arudl al-adillah

NASAKH
Pengertian Nasakh
Rukun Nasakh
Hikmak Nasakh
Perbedaan Nasakh dengan Takhis
Pendapat para ulama tentang Nasakh
Syarat-syarat Nasakh
Macam-macam Nasakh
Cara mengetahui Nasakh dan Mansukh

TARJIH
Pengertian Tarjih
Carapen-Tarjih-an
Tarjih bain an-Nushush
Tarjih bain al-Aqyisah

BAB 6. QAIDAH-QAIDAH FIQH
QAIDAH FIQH
Definisi Qaidah Fiqh
Perbedaan Qaidah Fiqh dengan Dhabith Fiqh
Perbedaan Qaidah Fiqh dengan Ashal
Perbedaan Qawaid Ushulliyyah dengan Qaidah Fiqh
Kedudukan dan Urgensi Qaidah Fiqh
Sejarah Ilmu Qaidah Fiqh
Kitab-Kitab Standar Qaidah Fiqh Tiap Madzab Fiqih
Jumlah Qaidah Fiqh

AL-QAWAID AL-ASASIYYAH DAN CABANG-CABANG YANG BERKAITAN DENGANNYA
Pengertian, Sumber, Cabang dan Aplikasi Qaidah-Qaidah Assasiyyah

BAB 7. HUKUM SYARA' DAN UNSUR-UNSURNYA
HUKUM
Pengertian Hukum
Pembagian Hukum
Hukum Taklifi
Hukum Wadh'i
Perbedaan antara Hukum Taklif dan Hukum Wadh'i

HUKUM FIH/ MAKHUM BIH (OBJEK DAN PERISTIWA HUKUM)
Pengertian Makhum Fih
Syarat-syarat Makhum Fih
Macam-macam Makhum Fih

HUKUM ALAIH (SUBJEK HUKUM)
Pengertian Hukum Alaih
Taklif
Ahliyyah

HAKIM (PEMBUAT HUKUM / ALLAH SWT)
Pengertian Hakim
Tahsin dan Takhbih
Kemampuan Akal mengetahui Syari'atShare This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra