Selamat datang di toko Buku Online kami Buku Diskon,Murah Ajibayustore

Selasa, 23 Juni 2015

PURI KENCANA

 Judul : PURI KENCANA Pengarang : Purwadi Penerbit : CV. Cendrawasih
Judul : PURI KENCANA
Pengarang : Purwadi
Penerbit : CV. Cendrawasih
ISBN : -
Cetakan Ke : Edisi Revisi
Tahun Terbit : 2003
Bahasa : Jawa
Jumlah Halaman : 125
Kertas Isi : CD/ Buram
Cover : Soft
Ukuran : 15 x 21 cm
Berat : 150 gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 15.000
Stock : 1

PURI KENCANA
Hangrewat tuladha Panatacara lan tanggap wacana basa jawi

DAFTAR ISI :
 1. Mranatacara hamedhar pangandikan ingkang sae
 2. Pangertosan bab hamedhar pangandikan
 3. Tujuan hamedhar pangandikan
 4. Hamedar pangandikan ingkang sifatipun informasi
 5. Hamedar pangandikan ingkang sifatipun hiburan
 6. Hamedar pangandikan ingkang asipt amilut dhumateng para pamyarsa
 7. Sintenta ingkang miyarsakaken wedharing pangandikan panjenengan
 8. Hamedhar pangandikan wonten ing sangajenging kaum awam
 9. Tatacara medhar pangandikan wonten sangajenging para pejabat lan piyantun ingkang nggadahi palungguhan
 10. Hamedhar pangandikan wonten sangajenging pemudha lan pelajar
 11. Medhar pangandikan wonten sangajenging para santri
 12. Tuladha medhar pangandikan wonten sangajenging tiyang ingkang mboten sami agaminipun
 13. Warni-warnining medhar pangandikan
 14. Medhar pangandikan kanthi bebas
 15. Medhar pangandikan ingkang ngginakaken teks/ kawengku
 16. Medhar pangandikan kanthi dadakan
 17. Medhar pangandikan kanthi apalan
 18. Medhar pangandikan lan ngandaraken maknaning bahan/ materi
 19. Ngawekani pepalang ing salebeting medhar pangandikan
 20. Raos minder dhumateng para rawuh
 21. Punapa ta demam panggung punika?
 22. Kados pundi amurwani medhar pangandikan?
 23. Ambuka medhar pangandikan kanthi ngaturaken gambaran umum
 24. Ambuka medhar pangandikan kanthi cara guyonan
 25. Ambuka guyonan kanthi cara ngaturaken gambaran/ ilustrasi
 26. Ambuka wedharing pangandikan kanthi cara nepangaken pribadinipun
 27. Tuladha-tuladha paraga panatacara lan hamedhar pangandikan komplit wonten ing tata adicara punapa kemawon
 28. Tuladha panatacara wonten ing adicara tingkepan
 29. Aturipun panatacara badhe tumapaking adicara waosan ayat suci Al-Qur'an
 30. Aturipun panatacara tumapaking adicara tanggap wacana
 31. Aturipun panatacara badhe tumapaking adicara tanggap wacana saking Bp. Kades
 32. Aturipun panatacara sasampunipun tanggap wacana saking Bp. Kaur Kesra ngancik adicara pengaosan
 33. Aturipun panatacara sasampunipun adicara pengaosan
 34. Tuladha panatacara wonten ing adicara supitan / khitanan
 35. Aturipun panatacara tumapaking adicara waosan Kitab Suci Al-Qur'an
 36. Aturipun panatacara sasampunipun waosan ayat suci Al-Qur'an ngancik adicara ceramah agami
 37. Aturipun panatacara sasampunipun atur pambagyoharjo
 38. Aturipun panatacara sasampunipun ceramah
 39. Aturipun panatacara sasampunipun pengaosan angancik adicara penutup
 40. Tuladha panatacara wonten ing pengetan Isro' Mi'roj
 41. Aturipun panatacara sasampunipun adicara waosan ayat suci Al-Qur'an lan badhe tumapaking adicara tanggap wacana
 42. Aturipun panatacara badhe ceramah agami wedharing pathi sarining adicara pengetan Isro' Mi'roj
 43. Aturipun panatacara sasampuipun adicara ceramah lan ngancik penutup
 44. Aturipun panatacara sasampunipun adicara waosan ayat suci Al-Qur'an ngancik adicara tanggap wacana dening pangarsaning panitia
 45. Aturipun panatacara sasampunipun tanggap wacana saking ketua panitia lan badhe ngancik adicara candakipun
 46. Aturipun panatacara sasampunipun adicara ceramah agama lan ngancik paripurna
 47. Tuladha panatacara ing pengetan Nuzulul Qur'an
 48. Aturipun panatacara sasampunipun waosan ayat suci Al-Qur'an lan badhe ngancik adicara tanggap wacana / sambutan dening pangarsaning panitia/ ketua panitia
 49. Aturipun panatacara sasampunipun atur tanggap wacana saking Bapak Kepala Desa/ Kades
 50. Aturipun panatacara sasampunipun adicara tanggap wacana saking Bapak Kaur Kesra ngancik adicara ceramah
 51. Aturipun panatacara sasampunipun adicara ceramah agami ngancik adicara penutup
 52. Tuladha panatacara wonten ing tata adicara pepisahan ing pawiyahan/ sekolah
 53. Aturipun panatacara sasampunipun waosan ayat suci Al-Qur'an ngancik adicara tanggapwacana saking Bapak Kepala Sekolah
 54. Aturipun panatacara sasampunipun tanggap wacana / wedharing pangandhikan saking Bapak Kepala Sekolah nngancik adicara salajengipun
 55. Aturipun panatacara sasampunipun tanggap wacana saking wakil siswa kelas III ngancik adicara tanggap wacana saking wakil siswa kelas II
 56. Aturipun panatacara sasampunipun tanggap wacana saking wakil siswa kelas II ngancik paripurna
 57. Tanggap wacana pangarsaning panitia ing pengetan Maulid Nabi Muhammad saw
 58. Tuladha tanggap wacana pangarsaning panitia pengetan Isro' Mi'roj
 59. Tuladha tanggap wacana pangarsaning panitia wonten ing pengetan Nuzulul Qur'an
 60. Tuladha tanggap wacana pangarsaning panitia utawi ketua panitia halal bi halal remaja masjid
 61. Tuladha tanggap wacana wonten ing papan ipun kadang ingkang hanggadhahi hajatan ambal warsa
 62. Tuladha tanggap wacana ketua RT wonten ing lomba kebersihan lingkungan
 63. Tuladha medhar pangandikan kepala desa angempalaken dana sumbangan bencana alam
 64. Tuladha tanggap wacana pangarsaning Karang Taruna wonten salebeting malam bazar (pasar murah)
 65. Tuladha tanggap wacana Ketua Osis ingkang nembe dipun lantik
 66. Tuladha tanggap wacana ketua osis wonten salebeting adicara lomba seni
 67. Tuladha tanggap wacana saking Ketua RT amapag tumapaking lomba kebersihan lingkungan
 68. Tuladha tanggap wacana murid dhumateng gurunipun ingkang pindah dinas
 69. Tuladha tanggap wacana pangarsaning kader gizi lan KB tingkat desa
 70. Tuladha medhar pangandikan saking penganten kakung wonten ing tata adhicara daup / nikah
 71. Tuladha medhar pangandikan saking kulawangsa penganten putri wonten ing tata adicara prahargyan prasaja ningkahan
 72. Tuladha tanggap wacana / medhar pangandikan pangarsaning PKK desa ngadep tumapaking lomba tujuh belas Agustus
 73. Tuladha atur pambuka wonten ing adicara pasrah panampining lamaran
 74. Tuladha panatacara badhe tumapaking adicara pambagyoharjo wonten ing tata adicara lamaran
 75. Tuladha atur pamabgyaharja yuwana ing tata adicara pasrah panampining lamaran temanten
 76. Tuladha aturipun panatacara badhe hangancik adicara pasrah lamaran
 77. Tuladha atur pasrah kinarya sarana jejangkeping palakrama
 78. Tuladha aturipun panatacara sasampunipun atur pasrah lamaran
 79. Tuladha atur panampining lasrah lamaran
 80. Tuladha aturipun panatacara hambuka pawiwahan temanten
 81. Tuladha panatacara hamiwiti tumapaking adicara
 82. Tuladha panyandra tumrap penganten putri lumebed ing bale winangun
 83. Tuladha aturipun panatacara sasampuipun sri penganten putri lenggah ing kursi rinengga
 84. Tuladha panatacara badhe hamiwiti adicara pasrah
 85. Tuladha atur pasrah penganten kakung
 86. Tuladha aturipun panatacara sasampunipun paripurna pasrah temanten kakung
 87. Tuladha aturipun panatacara sasampunipun paripurna aturipun pasrah temanten kakung hangancik adicara panggih
 88. Tuladha panatacara anyandra panggihing sri temanten
 89. Tuladha aturipun panatacara sri temanten badhe hanndakaken adicara sungkeman
 90. Tuladha panatacara hanyandra sri temanten sekaliyan hanindakaken sungkeman mring yahya rena
 91. Tuladha aturipun panatacara menawi wonten selingan beksan
 92. Tuladha aturipun panatacara sasampunipun lelangen beksan paripurna ngancik adicara atur pambagya harja yuwana
 93. Tuladha atur pambagya harja yuwana
 94. Tuladha aturipun panatacara sasampunipun atur pambagya harja yuwana
 95. Tuladha panatacara ngaturaken badhe tumapaking adicara kirab kanarendran
 96. Tuladha aturipun panatacara sasampunipun sang subomanggolo sampun prapteng unggyan tinuju nun inggih ing sangajengipun temanten sarimbit
 97. Tuladha panatacara hanyandra kirab kanarendran
 98. Tuladha aturipun panatacara hangaturaken badhe kirab kanarendran
 99. Tuladha aturipun panatacara hangaturaken badhe kirab kastriyan
 100. Tuladha panatacara nyandra kirab kasatriyan
 101. Tuladha panatacara sasampunipun kirab kasatriyan lan sri temanten pinarak lenggah ing sasana kursi rinengga
 102. Tuladha aturipun panatacara badhe wontenipun wursitawara utawi ular-ular
 103. Tuladha aturipun panatacara badhe paripurnaning pawiwahan
 104. Atur pasrah ing adicara sepekenan temanten / ngunduh

Share This Article


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015. AJIBAYUSTORE - All Rights Reserved-ALAMAT JALAN KEBANGKITAN NASIONAL TOKO BUKU NO.21-22 SOLO JAWA TENGAH KONTAK:0857 2823 4422
Creating Website Miko Bayu Saputra